Polityka prywatności sklepu internetowego animavet.pl

ZASADY OGÓLNE

Administratorem danych osobowych jest:  ANIMAVET ALICJA PUROWSKA ul. Przyjaźni 36, 04-569 Warszawa.
Polityka Prywatności ANIMAVET określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów i Użytkowników zwanych dalej Użytkownikami Witryny, za pośrednictwem sklepu internetowego animavet.pl zwanym dalej Sklepem Internetowym.

Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu. W tym celu stosowane są niezbędne środki techniczne i organizacyjne.

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są:

- na podstawie art. 6 ust 1b Rozporządzenia RODO- w celu wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby

- na podstawie art. 6 ust 1 a Rozporządzenia RODO – jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych np. w celu założenie konta w ramach Serwisu lub na przesyłanie na wskazany adres e-mail informacji handlowych (Newslettera)

- na podstawie art. 6 ust 1 d Rozporządzenia RODO- celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikających np. przepisów o rachunkowości czy przepisów podatkowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa

- na podstawie art. 6 ust 1f Rozporządzenia RODO- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. do celów marketingu bezpośredniego, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu administrowania Serwisem, w celu realizacji usługi hostingowej, obsługi poczty e-mail czy świadczonej na rzecz Administratora pomocy technicznej

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych, wówczas dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa np. w zakresie rozpatrzenia reklamacji, prowadzenia rachunkowości czy wywiązania się z obowiązków podatkowych

W przypadku przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania oraz przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń.

 

DANE POBIERANE PODCZAS KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO, REJESTRACJI i ZAKUPU

Podczas korzystania z witryny Sklepu Internetowego automatycznie pobierane są dane takie jak: adres IP, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego itp.
Podczas procesu rejestracji i dokonywania zakupów za pośrednictwem witryny Sklepu Internetowego oraz innych form komunikacji ANIMAVET pobiera następujące dane osobowe
1. nazwisko i imię
2. adres zamieszkania
3. adres dostawy o ile jest inny jak adres zamieszkania
4. adres poczty elektronicznej,
5. numer telefonu.

W przypadku założenia konta w ramach naszego Serwisu  posiadacie Państwo możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub poprzez przesłanie wiadomości email na adres: animavet@animavet.pl

Zgoda na prowadzenie konta w Serwisie może być w każdej chwili cofnięta. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia danych osobowych. W tym celu prosimy o przesłanie wiadomości email na adres: animavet@animavet.pl

 

DANE POBIERANE W SPOSÓB AUTOMATYCZNY - PLIKI COOKIES

Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób automatyczny pobierane są dane zawarte w plikach cookies tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe wysyłane przez witrynę Sklepu Internetowego i przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie czy smartfonie) Użytkownika Witryny.

Pliki cookies wykorzystywane są przez witrynę Sklepu Internetowego w celu obsługi Sklepu Internetowego i zapewnienia możliwości udostępnienia Użytkownikowi Witryny niezbędnych informacji podczas procesu zakupowego.

Pliki Cookies wykorzystywane przez witrynę Sklepu Internetowego mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze Sklepu Internetowego i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login Użytkownika Witryny w celu przyspieszenia i ułatwienia korzystania z witryny Sklepu Internetowego.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

- identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

- zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

- zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego

- remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań


Oprogramowanie przeglądarek internetowych zwykle domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany tych ustawień. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
Opera

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym ANIMAVET będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Obok plików cookies ANIMAVET może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której dokonane zostało przejście na Witrynę Sklepu Internetowego.
Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi odpowiednimi danymi osobowymi.

Strona .animavet.pl używa plików cookies aby realizować zamówienia klienta i umożliwiać mu logowanie i rejestrację w sklepie. Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć

MARKETING SKLEPU INTERNETOWEGO

Użytkownicy Witryny mogą wyrazić zgodę na przesyłanie im przez Sklep Internetowy na podany adres e-mail informacji handlowych (newsleter), w tym materiałów promocyjnych, informacyjnych i biuletynów. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu realizacji umowy Sklep Internetowy udostępnia zebrane dane podmiotom jak dostawca oprogramowania, firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego przez te firmy minimum. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe  Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

1.przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta firmie Dotpay obsługującej powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez klienta.

3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

DANE STATYSTYCZNE

Sklep Internetowy może wykorzystywać statystyki Google dla oceny skuteczności własnych działań. Do pomiaru tej skuteczności stosowane są pliki cookies. Nie zawierają one danych osobowych ani kontaktowych.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Użytkownicy Witryny mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich modyfikowania, poprawiania, usunięcia ich w części lub w całości.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres animavet@animavet.pl  lub telefonicznie pod nr 22.812 90 03

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

ANIMAVET dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Użytkowników witryny, ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zabezpieczenia dokumentów, serwerów, połączeń i Witryny, w szczególności zabezpieczenie w postaci certyfikatu bezpieczeństwa SSL danych osobowych, który zapewnia Państwu bezpieczne i szyfrowane transakcje.

Certyfikat SSL to narzędzie poświadczające wiarygodność domeny oraz jej właściciela. Jest gwarantem zachowania poufności danych o całej komunikacji.

Protokół SSL (Secure Socket Layer) to zabezpieczenie, pozwalające na zakodowanie przesyłanych danych pomiędzy klientem a sklepem. Dzięki SSL nie ma możliwości przechwycenia danych przez osoby trzecie. To gwarancja, że nie mają dostępu do państwa imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu czy adresu e-mail. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane nam podczas składania zamówienia oraz e-mail w przypadku zapisania się do newslettera.

Do prawidłowej rejestracji konta niezbędne jest zdefiniowanie hasła, które jest znane jedynie Klientowi. Login i hasło do Witryny Klient zobowiązany jest zachować w poufności i nie udostępniać ich osobom trzecim. Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny

Połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych w systemie Dotpay, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia systemu płatniczego.

Dotpay spełnia rygorystyczne, międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, PCI DSS. Payment Card Industry Data Security Standard to światowy standard ustalony przez organizacje płatnicze (Visa, MasterCard) w celu ochrony danych osobowych posiadaczy kart oraz informacji związanych z transakcjami dokonywanymi za pomocą kart płatniczych.

Bazy danych Użytkowników Witryny posiadają wszelkie niezbędne i wymagane przez prawo fizyczne, logiczne i proceduralne zabezpieczenia przed wglądem osób trzecich i ich utratą.